• photo

Zasady prowadzenia przedsiębiorstw społecznych

Zapraszamy do zapoznania się z przewodnikiem po zasadach prowadzenia przedsiębiorstw społecznych.

                                                        Podmioty Ekonomii Społecznej


Instytucje ekonomii społecznej są podmiotami gospodarczymi i społecznymi działającymi we wszystkich sektorach. Podmioty, takie jak stowarzyszenia, fundacje prowadzące działalność gospodarczą lub odpłatną działalność pożytku publicznego, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, tworzące trzeci sektor nazywane są "tradycyjną" ekonomią społeczną. Z kolei dopiero powstające typy podmiotów, takie jak: spółdzielnie socjalne, przedsiębiorstwa społeczne, centra integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej, określane są jako "nowa" ekonomia społeczna. Mimo zróżnicowania form prawno-organizacyjnych można przyjąć katalog wspólnych cech dla podmiotów ekonomii społecznej:
• prymat celów indywidualnych i społecznych nad kapitałem,
• dobrowolne i otwarte członkostwo,
• demokratyczna kontrola sprawowana przez członków (z wyjątkiem fundacji),
• połączenie interesów członków, użytkowników i interesu ogólnego,
• rozwijanie i przyjmowanie wartości solidarności i odpowiedzialności,
• autonomiczne zarządzanie i niezależność od władz państwowych,
• podstawowe nadwyżki przeznaczane są na stały rozwój celów i usług dla członków lub wspólnych zadań.

Powołując się na zapisy Standardów Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej ( będący załącznikiem do Uchwały Komitetu Akredytacyjnego nr 3 z dnia 22 września 2014r.) zachęcamy do zapoznania się z definicjami podmiotów ekonomii społecznej (PES), w niej zawartymi:

- podmioty reintegracyjne, służące reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym tj. Zakłady Aktywności Zawodowej (ZAZ), Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ), Centra Integracji Społecznej (CIS), Kluby Integracji Społecznej (KIS), formy te nie będą w żadnym przypadku przedsiębiorstwami społecznymi, ale mogą przygotować się do prowadzenia lub pracy w przedsiębiorstwie społecznym lub być prowadzone jako usługa na rzecz społeczności lokalnej przez przedsiębiorstwa społeczne;

- podmioty działające w sferze pożytku publicznego, które prowadzą działalność ekonomiczną, zatrudniają pracowników, choć ich działanie nie jest oparte na ryzyku ekonomicznym. Są to organizacje pozarządowe prowadzące działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego, podmioty te mogą stać się przedsiębiorstwami społecznymi, o ile podejmą działalność gospodarczą, podejmując również zobowiązania statutowe odnośnie do dystrybucji zysku;

- podmioty sfery gospodarczej, które tworzone były w związku z realizacją celu społecznego bądź dla których leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu działalności komercyjnej. Są to podmioty, które nie spełniają wszystkich cech i warunków dotyczących działalności przedsiębiorstwa społecznego, mogą jednak stać się przedsiębiorstwem społecznym: organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą, z której zyski wspierają realizację celów statutowych, ZAZ oraz spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie (spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów i niewidomych);

- inicjatywy o charakterze nieformalnym (w kontekście działań animacyjnych i formalizowania struktur);

- przedsiębiorstwa społeczne(PS) podmioty, które posiadają cechy wspólne dla podmiotów z pozostałych grup, ale charakteryzują się tym, że:

  • są to podmioty prowadzące działalność gospodarczą, wyodrębnione pod względem organizacyjnym i rachunkowym;
  • celem ich działalności gospodarczej jest integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (w tym przypadku wymagane jest zatrudnienie co najmniej 50% osób pochodzących z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym lub 30% osób niepełnosprawnych o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności) lub świadczenie usług społecznych użyteczności publicznej, przy jednoczesnej realizacji celów prozatrudnieniowych (zatrudnienie m.in. 20% osób z określonych grup zagrożonych wykluczeniem społecznym);
  • nie rozdziela się zysku lub nadwyżki bilansowej pomiędzy udziałowców, ale przeznacza go na wzmocnienie potencjału przedsiębiorstwa jako kapitał niepodzielny oraz w określonej części na reintegrację zawodową i społeczną (przypadku przedsiębiorstw o charakterze zatrudnieniowym) lub na działalność pożytku publicznego prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej, w której działa przedsiębiorstwo;
  • są zarządzane na zasadach demokratycznych lub co najmniej konsultacyjno-doradczych z udziałem pracowników i innych interesariuszy, zaś wynagrodzenia kadry zarządzającej są ograniczone limitami

Dodatkowo przedstawiamy definicje najczęściej spotykanych Podmiotów Ekonomii Społecznej:


Fundacja - organizacja powołana dla realizacji celów społecznie lub gospodarczo- użytecznych,
Stowarzyszenie - dobrowolne, samorządne i trwałe zrzeszenie w celach niezarobkowych, opierające swoją działalność na pracy społecznej członków,
Spółdzielnia - dobrowolne zrzeszenie osób, o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, które w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą. Spółdzielnia może również prowadzić działalność społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz swoich członków i ich środowiska, w szczególności spółdzielnie socjalne,
Centrum Integracji Społecznej (CIS) - jednostka organizacyjna utworzona przez jednostkę samorządu terytorialnego lub organizację pozarządową. Celem CIS jest reintegrację społeczno-zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez udział w różnego rodzaju programach edukacyjnych, obejmujących m.in. nabywanie umiejętności zawodowych, przekwalifikowanie, podwyższanie kwalifikacji zawodowych oraz nabywanie innych umiejętności niezbędnych do codziennego życia,
Klub Integracji Społecznej (KIS) - jednostka, której celem jest udzielenie pomocy osobom indywidualnym oraz ich rodzinom w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, w powrocie do pełnienia ról społecznych oraz w podniesieniu kwalifikacji zawodowych, jako wartości na rynku pracy,
Zakład Aktywności Zawodowej (ZAZ) jako rozwiązanie prawne wprowadzone ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. ZAZ nie jest samodzielną formą prawną - jest organizacyjnie i finansowo wydzieloną jednostką, która uzyskuje status zakładu aktywności zawodowej,
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych (TUW) ubezpieczające swoich członków na zasadzie wzajemności, przy czym TUW nie jest nastawiony na zysk, a swoim członkom oferuje tanią ochronę ubezpieczeniową w zamian za składki pokrywające jedynie wypłacone świadczenia oraz koszty działalności.
Przedsiębiorstwo społeczne - instytucja prowadzącą działalność gospodarczą, która wyznacza sobie cele społeczne i inwestuje wypracowane nadwyżki w działalność lub we wspólnotę, zamiast kierować się potrzebą osiągania maksymalnego zysku na rzecz akcjonariuszy lub właścicieli.

Praktyczne publikacje na ten temat można znaleźć na:

1) Zasady prowadzenia podmiotów ekonomii społecznej z przepisami prawa

    oraz

2)  http://ozrss.pl/media-i-publikacje/publikacje-fachowe/  w dziale Bibloteka Spółdzielczości Socjalnej

W przypadku pojawienia się wątpliwości - pytań dotyczących prowadzenia (np. uruchamiania i likwidacji) przedsiębiorstw społecznych prosimy o kontakt bezpośrednio z  pracownikami OWES w Gorzowie Wielkopolskim. Dane kontaktowe znajdują się na naszej stronie w zakładce Kontakt.

Jesteśmy do Waszej dyspozycji!

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

brak

logotypy