• photo

Zasady prowadzenia działalności gospodarczej

Zachęcamy do zapoznania się z informacją dotyczącą prowadzenia działalności gospodarczej oraz działalności odpłatnej przez organizacje pozarządowe.

Definicja działalności gospodarczej – Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej

Zgodnie z art.2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.
Zgodnie z tą ustawą prowadzenie działalności gospodarczej musi mieć charakter ciągły (musi odbywać się w sposób ciągły, co oznacza, że musi być prowadzona w sposób stały i powtarzalny –zorganizowany) i zarobkowy (musi przynosić zysk, czyli koszty muszą być mniejsze niż przychody).

W przypadku rozpatrywania działalności gospodarczej organizacje pozarządowe są jednak w bardziej specyficznej sytuacji niż to wynika z opisanych zapisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Aby wyjaśnić, czym jest działalność gospodarcza w przypadku organizacji pozarządowych należy odwołać się do ustawy o działalności pożytku publicznego.
Ustawa o działalności pożytku publicznego
Ustawa ta określa sytuacje powodujące, że odpłatna działalność pożytku publicznego przez organizację pozarządową staje się działalnością gospodarczą.

Działalność odpłatna pożytku publicznego staje się działalnością gospodarczą (wymagającą rejestracji), jeżeli pobieranie przez organizację wynagrodzenia (opłata) jest wyższe od:
1. Tego, jakie wynika z kosztów tej działalności,
2. Lub jeżeli przeciętne wynagrodzenie osoby fizycznej zatrudnionej przy działalności odpłatnej, za okres ostatnich 3 miesięcy, przekroczy 3-krotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez prezesa GUS za rok.

Opisane zasady, wynikające z prowadzenia przez organizacje odpłatnych działań statutowych kwalifikowanych jako działalność pożytku publicznego, powodują, że obowiązuje je ostrzejsza niż inne podmioty definicja działalności gospodarczej.

Jeżeli organizacja pobiera opłaty za prowadzenie działania to, jeśli nie spełnia ona definicji odpłatnej działalności pożytku publicznego, czyi przekracza koszty i wynagrodzenie jest wyższe niż dopuszczalny limit, to jest to działalność gospodarcza.
Wyjątek od tej zasady może nastąpić jedynie w sytuacji wyłączenia ustawowego danego rodzaju działalności z działalności gospodarczej. Dzieje się tak w przypadku działalności polegającej na prowadzeniu szkoły (wyłącznie z ustawy o systemie oświaty).

Czy stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą?

„Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków." (art.34 ustawy Prawo o stowarzyszeniach).
Działalność gospodarcza jest jedynie działalnością uboczną, służącą pozyskiwaniu środków finansowych na prowadzenie działalności statutowej. A więc zysk nie może być dzielony np. między członków stowarzyszenia. Działalność gospodarcza nie może dominować nad działalnością statutową. Jest to podstawowa zasada, o której muszą pamiętać wszystkie organizacje.
Aby mieć możliwość prowadzenia działalności gospodarczej konieczne jest zarejestrowanie się organizacji w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. Z chwilą dokonania wpisu (rejestracji) organizacja staje się przedsiębiorcą.

Czy fundacja może prowadzić działalność gospodarczą?

Tak. Zgodnie z art.5 ust.5 ustawy o fundacjach „Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów."

Czy organizacja pożytku publicznego może prowadzić działalność gospodarczą?

Organizacja pożytku publicznego może prowadzić działalność gospodarczą pod warunkiem, że jest ona wyłącznie działalnością dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego. Drugi warunek dotyczy dochodu organizacji (nadwyżki przychodów nad kosztami), który winien być przeznaczony na działalność pożytku publicznego.
Warunki te zostały wprowadzone przez nowelizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i powinny znaleźć odzwierciedlenie w zapisach statutowych albo w innych dokumentach wewnętrznych (np. uchwałach) OPP.

Jakie warunku należy spełnić aby organizacja mogła rozpocząć działalność gospodarczą?

Aby rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej:
1. Konieczna jest uchwała władz organizacji uprawnionych w statucie do tego, by podjąć decyzję o podjęciu działalności gospodarczej. Czasem konieczna jest zmiana statutu.
2. W statucie fundacji, stowarzyszenie musi znajdować się zapis o prowadzeniu działalności gospodarczej musi być określony przedmiot działalności gospodarczej.
3. Dla nowo powstającej fundacji, która zamierza prowadzić działalność gospodarczą, dodatkowy warunek jest taki, że fundator musi określić w akcie notarialnym wartość majątku, jaki przeznacza na prowadzenie działalności gospodarczej. Zgodnie z ustawa nie może to być mniej niż 1000 zł (art.5 ust.5 ustawy o fundacjach)
4. Organizacja musi być wpisana do rejestru przedsiębiorców w KRS. Z chwilą dokonania wpisu (rejestracji) organizacja staje się przedsiębiorcą.

Co należy zrobić, żeby rozpocząć działalność gospodarczą po kilku latach funkcjonowania organizacji?

W przypadku organizacji istniejącej, które nie prowadziła działalności gospodarczej, ale chce ją rozpocząć, trzeba dokonać zmian w statucie. Zmiany statutu można zgłosić jednocześnie z wnioskiem o wpis do rejestru przedsiębiorców.

Wówczas wniosek będzie składał się z:
• Formularza podstawowego KRS-W9 (w nim będzie wskazana zmiana statutu związana z rozpoczęciem działalności gospodarczej),
• Formularz KRS-WM (wskazanie przedmiotu działalności),
• uchwały o zmianie statutu wraz ew. dokumentami potwierdzającymi podjęcie tej uchwały np. lista obecności, protokół z walnego zebrania, itd.,
• potwierdzonych notarialnie wzorów podpisów członków zarządu,
• wniosku o zmianę wpisu w rejestrze REGON (druk RG-1),
• zmiany informacji w Urzędzie Skarbowym (druk NIP-2) wraz ze wskazaniem właściwego naczelnika US (może to być np. osobne oświadczenie zarządu wskazujące adres US),
• umowy na użytkowanie lokalu np. umowy użyczenia lokalu,
• zgłoszenie/zmiany płatnika składek w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych (o ile chce lub zatrudnia pracowników)
• dowody opłat za wpis do rejestru przedsiębiorców,
• dowodu opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Ile kosztuje rejestracja działalności gospodarczej?

Poniższe wyciągi tabelaryczny pochodzą ze stron Ministerstwa Sprawiedliwości: ww.ms.gov.pl oraz www.krsserwis.pl

Wpis stały od wniosku (Dz.U. z 2005r., Nr 167, poz. 1398:

Rejestru przedsiębiorców

Rejestru przedsiębiorców oraz Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej

 

o zarejestrowanie

500,00 zł

500,00 zł

o dokonanie zmiany wpisu w rejestrze

250,00 zł

250,00 zł

o wykreślenie tylko z rejestru przedsiębiorców

 

150,00 zł

o wykreślenie z KRS

300,00 zł

300,00 zł

Wniesienie opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w przypadku zgłoszenia (Dz.U. z 1999r., Nr 87, poz.977) :

Wpisu podmiotu do KRS

Wpisu zmiany danych

Wykreślenia podmiotu z KRS

500,00 zł

250,00 zł

250,00 zł

 Stowarzyszenie i fundacje mogą ubiegać się o zwolnienie z opłat sądowych. Muszą jednak wykazać, że nie są w stanie ponieść kosztów postępowania o wpis.
Zgodnie z ustawą kosztach sądowych w sprawach cywilnych (art.104) organizacjom społecznym, których zadanie nie polega na prowadzeniu działalności gospodarczej, sąd może przyznać zwolnienie od kosztów sądowych w ich własnych sprawach prowadzonych w związku z działalnością społeczną, oświatową, naukową, kulturalną, sportową, dobroczynną i samopomocową, w zakresie ochrony konsumenta, ochrony środowiska i opieki społecznej. Podejmując decyzję o zwolnieniu sąd bierze pod uwagę cele działalności organizacji i możliwości oraz potrzeby realizacji tych celów na drodze postępowania cywilnego. Pamiętajmy, że nie można zwolnić z opłaty za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
Wniosek o zwolnienie należy złożyć w formie pisemnej lub ustnej do protokołu w sądzie. Zwolnienie może być częściowe lub całościowe.
W przypadku organizacji ubiegających się o wpis do rejestru przedsiębiorców, szanse za zwolnienie bardzo maleją. Sąd może potraktować organizację jako potencjalnego przedsiębiorcę, który decydując się na ten dodatkowy rodzaj działalności, musi się też liczyć z pewnymi inwestycjami, które trzeba ponieść na początku, zanim pojawią się zyski.
Opłat sądowych w KRS nie ponoszą (art.104 ustawy o kosztach sądowych):
• organizacje pożytku publicznego, z wyjątkiem spraw dotyczących działalności gospodarczej (jeżeli taką prowadzą),
• stowarzyszenia i fundacje niemające statutu OPP, jeżeli sprawa dotyczy zadania publicznego zleconego na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Jedno okienko

Jeśli fundacja/stowarzyszenie rejestruje działalność gospodarczą lub zgłasza zmiany w rejestrze przedsiębiorców, to składa także dodatkowe formularze i dokumenty zgodnie z zasadą tzw. jednego okienka. Zasada ta ma na celu ułatwienie procedur uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej i dotyczy m.in. fundacji i stowarzyszeń:
• rejestrujących działalność gospodarczą,
• lub dokonujących zmian w rejestrze przedsiębiorców
Korzystanie z „jednego okienka" jest obowiązkowe, ale zasada ta nie obowiązuje, jeżeli wniosek jest składany drogą elektroniczną (wówczas organizacja musi sama dostarczyć wnioski do właściwych urzędów).

Czy należy komuś zgłaszać to, że prowadzimy działalność gospodarczą?


• numer REGON – zgłoszenie/zmiana danych w GUS
• numer NIP – zgłoszenie/zmiana danych w US
• zgłoszenie/zmiana płatnika składek w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych (o ile chce od razu zatrudniać/zatrudnia pracowników)

Najważniejsze zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez organizacje POZARZĄDOWE:


• zyski, dochody z działalności gospodarczej muszą być przeznaczone na działalność statutową organizacji albo na rozwój działalności gospodarcze.
• z faktu służebności działalności gospodarczej wobec działalności statutowej nie wynika zakaz pokrywania się przedmiotu działalności gospodarczej organizacji z przedmiotem jej działalności statutowej. Oznacz to, że fundacja , stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą również w tym zakresie, w jakim prowadzi działalność statutową. Nie może natomiast pokrywać zakres prowadzonej przez fundacji, stowarzyszenie działalności gospodarczej i działalności odpłatnej pożytku publicznego. Nie można prowadzić działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.
• nie można korzystać z pracy wolontariusza przy prowadzeniu działalności gospodarczej (ale nie oznacza to, że organizacja nie może współpracować z wolontariuszami przy prowadzeniu swojej działalności statutowej),
• organizację obowiązuje bardziej rozbudowany wzór sprawozdania finansowego – bilansu, który zawiera więcej informacji i w związku z tym konieczne jest prowadzenie bardziej szczegółowej księgowości.
• organizacje prowadzące działalność gospodarczą są w świetle prawa przedsiębiorcami i obowiązują je takie same zasady jak innych przedsiębiorców - podlegają tym samym zasadom podatkowym, są płatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług (VAT)

W 2015 roku limit zwolnienia podmiotowego z VAT wynosi 150 tys. zł.


• organizacja prowadząca działalność gospodarczą ma obowiązek składania sprawozdań rocznych do KRS
• jeżeli organizacja jest płatnikiem VAT-u to dochodzi obowiązek naliczania VAT-u i comiesięczne lub kwartalne rozliczenie w urzędzie skarbowym.
• jeżeli organizacja ma dochód do opodatkowania ( nie jest zwolniony i przeznaczony na cele społecznie użyteczne) to trzeba płacić podatek dochodowy od osób prawnych (rozliczyć co miesiąc do 20 dnia następnego miesiąca). Nie ma mowy formalnego posiadania subkonta przez organizację prowadzącą działalność gospodarczą, ale warto mieć oddzielne konto, subkonto dla prowadzonej działalności gospodarczej.

Czy można prowadzić jednocześnie odpłatną działalność pożytku publicznego i działalność gospodarczą?

Można pod warunkiem, że nie dotyczą one tego samego przedmiotu działalności. Tego zabrania Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Czy trzeba jakoś księgowo wyróżnić działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego oraz działalność gospodarczą?

Każda organizacja, która prowadzi działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego ma obowiązek rachunkowego wyodrębnienia działalności odpłatnej oraz działalności nieodpłatnej w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników działalności. Wymaga to od organizacji wyodrębnienia rachunkowego działalności odpłatnej i nieodpłatnej – może to nastąpić poprzez opracowanie nowych kont lub subkont w księgach rachunkowych. Musza być oddzielnie wykazywane przychody i koszty związane z odpłatnością. Musimy wykazać jakie koszty zostały zapłacone z przychodów z odpłatnej działalności pożytku publicznego.
Również prowadzenie działalności gospodarczej wymaga wyodrębnienia rachunkowego – to z kolei wynika ze wzoru sprawozdania finansowego, obowiązującego organizacje prowadzące działalność gospodarczą.

Co należy zrobić, aby prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego?

Podjęcie odpłatnej działalności pożytku publicznego nie wymaga żadnej formalnej rejestracji. Dzięki temu – przy zachowaniu określonych zasad – organizacja może uzyskiwać pieniądze na finansowanie swojej działalności, bez konieczności zgłaszania działalności gospodarczej. Natomiast informacja o prowadzeniu odpłatnej działalności wraz z jej zakresem (rodzajem działalności) musi być określona w statucie albo w innym akcie wewnętrznym (np. uchwale zarządu). Przyjmuję się, że organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia) działające na podstawie statutu winny informację o działalności odpłatnej umieścić w statucie.

TERMINY W ORGANIZACJACH POZARZĄDOWYCH


STYCZEŃ

15 stycznia- urząd miasta: złożenie deklaracji i odprowadzenie podatku od nieruchomości z tytułu posiadania nieruchomości lub od lokalu wynajmowanego od urzędu (złożenie deklaracji zerowej w przypadku wynajmu lokalu na działalność statutową organizacji pożytku publicznego).
31 stycznia – marszałek województwa: przesłanie sprawozdania (wg wzoru) przez organizacje posiadające status agencji pośrednictwa pracy i zatrudnienia.
31 stycznia – urząd skarbowy:
• złożenie deklaracji PIT-4R – informacja o przekazanych przez płatnika w ciągu roku zaliczkach na podatek dochodowy osób fizycznych (pracowników organizacji);
• złożenie deklaracji PIT-8AR – informacja o pobranych zaliczkach podatku od wpłat m.in. świadczeń na rzecz byłych pracowników (rencistów, emerytów).
31 stycznia – ZUS: złożenie deklaracji ZUS IWA – składają ją pracownicy, którzy byli zgłoszeni jako płatnicy nieprzerwanie przez cały rok, działają nadal i zgłaszali w sprawozdawanym okresie średnio w miesiącu co najmniej 10 ubezpieczonych do ubezpieczenia wypadkowego.

LUTY

20 lutego – Ministerstwo Sprawiedliwości: sprawozdanie z wykorzystania nawiązek sądowych z wykazaniem wysokości zasądzonych, otrzymanych i wydatkowanych nawiązek w 2011 r. oraz wskazaniem ich celu przeznaczenia – dla organizacji wpisanych do wykazu instytucji, organizacji społecznych, fundacji i stowarzyszeń, o którym mowa w art. 47, 49 i art.57a & 2 Kodeksu Karnego (wykaz znajduje się na stronie www.ms.gov.pl)
28 lutego – pracownicy i urzędy skarbowe: deklaracje PIT
PIT-11 – organizacja ma obowiązek przygotować deklaracje PIT-11 (dla pracownika i urzędu skarbowego). Są to informacje o uzyskanych przez podatnika dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych. PIT-11 dotyczy wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowę o pracę lub zatrudnionych na umowę zlecenia i o dzieło. Na podstawie tych deklaracji pracownicy dokonują samodzielnie rozliczenia rocznego, mając m.in. możliwość skorzystania z przekazania 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego. Deklarację należy przekazać pracownikowi (oryginał) i właściwemu urzędowi skarbowemu (kopia).
PIT-40 – organizacja może w imieniu pracownika dokonać jego rocznego rozliczenia w postaci deklaracji PIT-40 (oryginał do urzędu skarbowego), pod warunkiem że pracownik złożył u swojego pracodawcy PIT-12 do 10 stycznia oraz że jego przychody pochodzą z jednego źródła i nie korzysta on z odliczeń podatkowych. Warto zaznaczyć, że w tym przypadku, gdy organizacja w jego imieniu składa rozliczenie roczne na druku PIT-0, pracownik nie może skorzystać z możliwości przekazania 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego.
PIT-8S - organizacje, które wpłacają stypendia podlegające opodatkowaniu, sporządzają i wysyłają deklarację PIT-8S. Oryginał deklaracji otrzymuje stypendysta, kopię urząd skarbowy.
PIT-8C - obowiązek złożenia tej deklaracji mają organizacje , które wpłacają osobom indywidualnym m.in. wypłaty niespełniające przesłanek umowy darowizny (oryginał do urzędu skarbowego).
Należy pamiętać o zachowaniu kopii przesłanych deklaracji oraz potwierdzenia dokonania wysyłki – do pracowników, jak i do urzędów skarbowych. Dlatego też dokumenty te powinny być wysłane listem poleconym. Jeśli pracownik może osobiście odebrać swój dokument w siedzibie organizacji, powinien na kopii dokumentu poświadczyć jego odbiór podpisem oraz datą.

MARZEC

1 marca – Urząd Zamówień Publicznych: sprawozdanie z przeprowadzonych przez organizację postępowań o zamówienie publiczne w poprzednim roku kalendazowym. Sprawozdanie składa się drogą elektroniczną na stronie Urzędu Zamówień Publicznych (więcej informacji tutaj: www.uzp.gov.pl/cmsws.page/).
31 marca
Dla organizacji, których rok obrotowy kończy się 31 grudnia (a zwykle jest to regułą), data ta niesie za sobą najwięcej obowiązków.
Sprawozdanie finansowe. Do końca marca powinno być sporządzone sprawozdanie finansowe, a więc bilans, rachunek wyników oraz informacja dodatkowa. Więcej o sprawozdaniach finansowych: poradnik.ngo.pl/x/443011
Urząd Skarbowy: deklaracja CIT-8 wraz z załącznikami CIT-8/0 i CIT D. Do końca trzeciego miesiąca następnego roku podatkowego – zwykle jest to 31 marca – należy złożyć do urzędu skarbowego deklarację CIT-8 wraz załącznikiem CIT-8/0. Jest to informacja o podatku dochodowym od osób prawnych. Załącznik CIT D jest zestawieniem darowizn otrzymanych przez organizację.
UWAGA: Organizacje mające status pożytku publicznego (OPP) sprawozdanie finansowe i merytoryczne muszą przekazać MPiPS w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania rocznego sprawozdania finansowego.

KWIECIEŃ-MAJ-CZERWIEC

Audyt

Audyt powinien być przeprowadzony przed ostatecznym zatwierdzeniem sprawozdania finansowego przez organ nadrzędny organizacji. W związku z tym badanie to powinno być przeprowadzone najpóźniej w czerwcu, tak aby można było wprowadzić jeszcze zmiany do sprawozdania finansowego i żeby zarząd organizacji mógł zatwierdzić ostateczną jego wersję.
30 czerwca
W ciągu sześciu miesięcy od dnia bilansowego – czyli od 31 grudnia roku poprzedniego – powinno nastąpić zatwierdzenie sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający, zazwyczaj jest to zarząd (określa to statut organizacji). Zatwierdzenie musi nastąpić poprzez uchwałę oraz podpisanie dokumentów składających się na sprawozdanie finansowe.

LIPIEC

10 lipca
W ciągu 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający organizacji sprawozdanie to powinno być przesłane do urzędu skarbowego wraz z uchwałą organu zatwierdzającego (może to być np. zarząd lub inny organ wskazany w statucie danej organizacji) o podziale ewentualnej nadwyżki przychodów nad kosztami i przeznaczeniu jej na cele statutowe. Jeśli sprawozdanie finansowe będzie zatwierdzone w ostatnim możliwym dniu, czyli 30 czerwca (licząc sześć miesięcy od dnia bilansowego 31 grudnia), to termin wysłania sprawozdania do urzędu skarbowego mija 10 lipca. Jeśli jednak zatwierdzenie sprawozdania finansowego przez organ nadrzędny nastąpi wcześniej, wówczas termin wysłania sprawozdania do urzędu skarbowego upłynie dziesiątego dnia od tej daty zatwierdzenia.

15 lipca – to ważny termin dla OPP.
OPP mają obowiązek w ciągu 15 dni od daty zatwierdzenia sprawozdania finansowego:

• przekazać sprawozdanie merytoryczne i finansowe (w wersji papierowej) do ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego
Sprawozdanie należy wysłać na adres:
Departament Pożytku Publicznego, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
ul. Nowogradzka 1/3/5, 00-513 Warszawa
z dopiskiem: „Sprawozdania OPP za rok..."

• opublikować sprawozdanie merytoryczne i finansowe w internetowej bazie sprawozdań opp prowadzonej przez ministra właściwego ds. zabezpieczeń społecznego na stronie http://bopp.pozytek.gov.pl/szukaj.do

Upublicznienie sprawozdań

OPP mają także obowiązek upublicznić swoje sprawozdanie merytoryczne i finansowe w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią wszystkim zainteresowanym osobom, w tym także poprzez umieszczenie sprawozdań na swojej stronie internetowej.

31 grudnia
Fundacje – sprawozdanie z działalności do odpowiedniego ministerstwa: fundacje mają obowiązek złożyć sprawozdanie według określonego wzoru w Rozporządzenia MS z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz.U. Nr 50, poz. 529) za rok poprzedni do odpowiedniego ministra wskazanego w swoim statucie, który sprawuje nadzór nad ich działalnością. Ponieważ ani w ustawie i fundacjach, ani w rozporządzeniu dotyczącym przygotowania sprawozdania nie został określony dokładny termin jego złożenia, przyjmuje się, że sprawozdanie trzeba złożyć do końca roku kalendarzowego (np. za 2009r. – do końca 2010). Czasem jednak ministerstwa żądają sprawozdań wcześniej, dlatego warto to sprawdzić, np. na stronie internetowej danego ministerstwa.


Materiały opracowane zostały na podstawie informacji serwisu: www.ngo.pllogo ngo

Jeżeli poszukujecie Państwo dodatkowych informacji o zasadach prowadzenia działalności gospodarczej oraz działalności odpłatnej przez organizacje pozarządowe w Polsce zapraszamy do zapoznania się z praktycznym przewodnikiem na stronie:

http://www.procarpathia.pl/pl/archiwum_projektow/krajowe/fio/dokumenty_do_pobrania/

Serdecznie zapraszamy! Życzymy owocnej lektury!

Niezależnie od tego w przypadku pojawienia się wątpliwości, pytań lub uwag zapraszamy do kontaktu z pracownikami OWES w Gorzowie Wielkopolskim. Dane kontaktowe znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce Kontakt.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji!

brak

logotypy